Certyfikacja personelu badan nieniszczacych w TÜV Rheinland

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

Egzaminy personelu badań nieniszczących

Zaświadczenia otrzymywane po odbyciu szkoleń personelu badań nieniszczących stanowią podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ich wyniki ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego (pierwszego lub kolejnego w innej metodzie lub stopniu) jest:

  • Ukończenie wymaganego szkolenia z wynikiem pozytywnym
  • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)
  • W przypadku egzaminów na 3. stopień kwalifikacji oraz UT-PA 2 i UT-TOFD 2 przedłożenie odpowiednich, ważnych certyfikatów 2. stopnia wg EN ISO 9712

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Warunkiem przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego (po 10 latach posiadania certyfikatu) jest:

  • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)
     

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku recertyfikacji powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Wskazówka: Zalecanym jest przygotowanie szkoleniowe do egzaminu recertyfikującego poprzez uczestnictwo w szkoleniu praktycznym (wykonywanie i raportowanie badań oraz redagowanie instrukcji badawczych w oparciu o aktualne przepisy i normy), organizowanym przez jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska.

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego lub recertyfikującego oraz złożony przed egzaminem kompletny wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami rozpoczyna procedurę certyfikacji. Jej pozytywny wynik skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na okres 5 lat.

Aby odnowić certyfikat po 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712.
Dodatkowo należy zgłosić się i złożyć egzamin odnawiający, który polega na sprawdzeniu biegłości w wykonywaniu badań w danej metodzie, tj. przebadaniu połowy ilości próbek przewidzianych w części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego odpowiednio dla 1. lub 2. stopnia. Powyższe zasady odnowienia dotyczą wszystkich trzech stopni kwalifikacji, przy czym dla stopnia 3. stosowany jest ten sam zestaw próbek jak dla stopnia 2.
Warunkiem rozpoczęcia procedury odnowienia certyfikatu jest przesłanie zgłoszenia na egzamin odnawiający wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce).

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku odnowienia powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Pozytywny wynik odnowienia certyfikatu skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na kolejne 5 lat.

Aby utrzymać odnowione uprawnienia po kolejnych 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712 oraz przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego i związanej z nim procedury certyfikacji.

UWAGA:

Informujemy, że w związku z aktualizacją normy PN-EN ISO 9712:2022-09 „Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”, program certyfikacji personelu badań nieniszczących TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (MS-0012908) ulegnie zmianie (najważniejsza zmiana dotyczy odnowienia certyfikacji).

Wnioski o certyfikację według programu MS-0012908 rewizja 10 (PN-EN ISO 9712:2012) będą przyjmowane do dnia 8.12.2023.

Certyfikaty wydane w oparciu o poprzednie rewizje programu MS-0012908 (PN-EN ISO 9712:2012) pozostają ważne do daty końca ważności wskazanej na poszczególnych certyfikatach.

Od 9.12.2023 będą przyjmowane wnioski o certyfikację według nowego programu certyfikacji MS-0012908 rewizja 11 (PN-EN ISO 9712:2022-09).

PDF
Program certyfikacji personelu NDT rewizja 10
PDF
Program certyfikacji personelu NDT rewizja 11
PDF
Lista wymagań wstępnych dla certyfikacji personelu NDT
PDF
Reguły etyczne dla personelu NDT
PDF
Wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie
PDF
Wniosek certyfikacyjny – odnowienie
PDF
Wniosek certyfikacyjny – recertyfikacja
PDF
Wniosek certyfikacyjny – wersja angielskojęzyczna