Regulaminy zawierania umów na odległość TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Przy zgłoszeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Jeśli umowa z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zostaje zawarta przez:

1) Przedsiębiorcę – zastosowanie ma Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla Przedsiębiorców;

2) Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego – zastosowanie ma Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla Konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych. Do niniejszego regulaminu załącznik stanowi: wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych.

 

Przy zgłoszeniu się online na szkolenie, Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych stanowi integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Jeśli umowa z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zostaje zawarta przez:

1) Przedsiębiorcę – zastosowanie ma Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla Przedsiębiorców;

2) Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego – zastosowanie ma Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla Konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych. Do niniejszego regulaminu załącznik stanowi: wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych.

 

Dodatkowo do każdej umowy odpowiednie zastosowanie mają Ogólne Warunki Transakcyjne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Odesłania

Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla:

Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla:

Organizator

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 347
41-800 Zabrze

KRS: 0000081930, Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 526-00-30-070, REGON: 010422615
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000,00 zł

Kontakt
tel. +48 32 271 64 89
e-mail: akademia@pl.tuv.com

Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych obowiązuje od dnia 06.02.2023 r.

1. Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla konsumentów (dalej Regulamin) oraz Ogólne Warunki Transakcyjne stanowią integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Do zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych nie stosuje się: (i) „Specjalnych Warunków i Postanowień dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych”, o których mowa w pkt 1.2 Ogólnych Warunków Transakcyjnych oraz (ii) pkt 14.2-14.3. Ogólnych Warunków Transakcyjnych. W pozostałym zakresie postanowienia Ogólnych Warunków Transakcyjnych nie wiążą Stron w zakresie uregulowanym odmiennie w Regulaminie. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Ogólnych Warunkach Transakcyjnych, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

4.Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 6 lutego 2023 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Zgłaszającego, w szczególności nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

 

Organizator

Organizatorem szkolenia jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy Wolności 347, 41-800 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000081930, wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł., NIP 526-003-00-70, REGON 010422615, nr telefonu: +48 32 271 64 89, adres e-mail: akademia@pl.tuv.com .

 

Zgłaszający/Uczestnik Szkolenia

1. Niniejszy Regulamin dotyczy:

a) Konsumentów – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

b) Przedsiębiorców Uprzywilejowanych – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm).

2. Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Uczestnik Szkolenia może zostać zgłoszony na szkolenie również przez swojego pracodawcę lub osobę, na rzecz której świadczy pracę w ramach innego stosunku prawnego (Zgłaszający). W takim przypadku umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym. W dalszej części osoba, która dokonała zgłoszenia na szkolenie (Uczestnik Szkolenia, który dokonał zgłoszenia samodzielnie lub Zgłaszający, który zgłosił swojego pracownika lub osobę z którą współpracuje) będzie nazywana Zgłaszającym.

 

Szkolenie

1. Informacje organizacyjne dotyczące danego szkolenia umieszczane są na stronie internetowej Organizatora www.akademia.tuv.pl i dotyczą w szczególności:

 • Wymiaru szkolenia;
 • Formy (wykłady, ćwiczenia);
 • Harmonogramu szkolenia;
 • Miejsca przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu;
 • Zaopatrzenia uczestników w materiały szkoleniowe;

Organizacji egzaminu po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawiania certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa i ukończenia szkolenia lub potwierdzających nabyte uprawnienia po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji;

Możliwości odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszonych uczestników.

2. Szkolenia prowadzone przez Organizatora dzielą się na szkolenia kończące się wydaniem Uczestnikowi Szkolenia zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa i ukończenia szkolenia oraz na szkolenia, po zakończeniu których niezbędne jest przeprowadzenie niezależnego egzaminu i procesu certyfikacji, celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika Szkolenia określonych uprawnień. Informacja o rodzaju szkolenia będzie udostępniona Uczestnikom Szkolenia na stronie internetowej Organizatora zgodnie z pkt.1.

3. W przypadku procesu recertyfikacji istnieje możliwość zgłoszenia się i uczestnictwa w samym tylko egzaminie.

4. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, jeżeli znajdą zastosowanie, należy stosować odpowiednio do egzaminów w razie ich organizacji, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika Szkolenia w egzaminie z zakresu badań nieniszczących, odbywającego się bezpośrednio po szkoleniu, jest ukończenie szkolenia z zakresu badań nieniszczących z wynikiem pozytywnym, co obejmuje potwierdzoną 100% wymaganą frekwencję w szkoleniu oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego ze szkolenia.

6. Strony wiążą ceny za szkolenie oraz egzamin obowiązujące w chwili wysłania przez Zgłaszającego karty zgłoszenia na adres e-mail.

7. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji oferowanych szkoleń.

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu.

2. W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl przy opisie każdego ze szkoleń i następnie przesłać ją mailem na adres ogólny akademia@pl.tuv.com bądź osoby wskazanej do kontaktu przy danym szkoleniu, a oryginał pocztą na adres siedziby Organizatora.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dane szkolenie lub do dnia określonego w ofercie szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu nie jest możliwe.

4. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wypełnienie karty zgłoszenia stanowi wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu, ale nie gwarantuje przyjęcia na szkolenie.

6. Informacje dotyczące szkoleń znajdujące się na stronie internetowej Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia przez Zgłaszającego oznacza złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy przez Zgłaszającego.

8. Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (oferty) na adres

e-mail Zgłaszającego, podany w karcie zgłoszenia po jej otrzymaniu. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia (oferty) nie oznacza zawarcia umowy.

9. Zgłoszenie (oferta) Zgłaszającego wiąże Strony do terminu, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 2.

10. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym następuje w chwili otrzymania przez Zgłaszającego potwierdzenia organizacji szkolenia przez Organizatora, wysłanego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1.

11. Dane szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy Uczestników Szkolenia. W razie jego nieuruchomienia, Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, za wyjątkiem zwrotu przez Organizatora 100% opłaty za szkolenie/egzamin wpłaconej przez Zgłaszającego.

12. Potwierdzenie organizacji szkolenia albo informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail Zgłaszającego podany w karcie zgłoszenia. Potwierdzenie organizacji szkolenia przesyłane jest na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadkach uniemożliwiających jego przeprowadzenie w ustalonym terminie, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. W takim przypadku Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianie terminu szkolenia i zwrot 100% wpłaconej przez niego opłaty za szkolenie/egzamin. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

14. Rozpoczęcie szkolenia na wyraźne żądanie Zgłaszającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1. Warunków odstąpienia od umowy poniżej, wymaga złożenia przez Zgłaszającego wyraźnego oświadczenia na piśmie zawierającego takie żądanie. Żądanie Zgłaszającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie jest jednak wiążące dla Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. Jeśli do odwołania szkolenia miałoby dojść po doręczeniu Zgłaszającemu potwierdzenia organizacji szkolenia, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy aż do dnia, w którym miało odbyć się szkolenie. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest w sposób, o którym mowa w pkt. 15. zdanie 1. W razie odwołania szkolenia lub odstąpienia od umowy Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

16. Certyfikaty/zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia lub potwierdzające nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji, zostaną wydane po uiszczeniu przez Zgłaszającego całości opłaty za szkolenie oraz egzamin.

17. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawierana jest na czas określony, tj. na czas realizacji danego szkolenia, począwszy od chwili, o której mowa w pkt. 10 powyżej. Minimalny czas trwania zobowiązań Zgłaszającego wynikających z umowy jest tożsamy z czasem na jaki została zawarta umowa.

18. W związku z pandemią COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, a także ich skutkami w postaci m.in. wprowadzenia przez organy państwowe lub samorządowe ogólnych zakazów lub nakazów lub indywidulanych decyzji, w tym ograniczeń i wymogów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny osób, mającymi wpływ na organizację i przebieg szkolenia/egzaminu, Organizator może wprowadzić dla Uczestników Szkolenia specjalne wytyczne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w trakcie szkolenia/egzaminu („Wytyczne”). W przypadku wprowadzenia Wytycznych, Organizator niezwłocznie informuje o ich treści Zgłaszającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem szkolenia/egzaminu. Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wszystkich zgłoszonych przez siebie Uczestników Szkolenia o treści Wytycznych, o obowiązku ich przestrzegania i o skutkach ich nieprzestrzegania, o których mowa niżej. W dniu szkolenia/egzaminu Uczestnik Szkolenia jest dodatkowo informowany o treści Wytycznych.

19. Po poinformowaniu Zgłaszającego o Wytycznych, Uczestnik Szkolenia ma obowiązek zastosowania się do nich i postępowania zgodnie z wydanymi na ich podstawie instrukcjami przez prowadzących szkolenie/egzamin.

20. W przypadku nieprzestrzegania Wytycznych lub wydanych na ich podstawie instrukcji przez prowadzących szkolenie/egzamin Uczestnik Szkolenia może stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla innych osób, w tym innych uczestników i dlatego może zostać skreślony z listy uczestników, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości wzięcia przez niego udziału w szkoleniu/egzaminie oraz zwrotu poniesionych opłat za szkolenie/egzamin jeśli Organizator poniósł już koszty jego przygotowania.

 

Warunki płatności

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora za świadczone usługi.

2. Całkowitej zapłaty za szkolenie należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska S.A. 81 1880 0009 0000 0011 0281 6000.

3. W przypadku zgłoszenia się wyłącznie na egzamin, całkowitej zapłaty za egzamin należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze VAT.

4. Po dokonaniu zapłaty należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu drogą mailową na adres akademia@pl.tuv.com bądź osoby wskazanej do kontaktu przy danym szkoleniu. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Organizatora.

5. Uczestnictwo w egzaminie, w przypadku jego organizowania po przeprowadzeniu szkolenia podlega dodatkowej opłacie, chyba że opłata za udział w egzaminie została zawarta w opłacie za szkolenie. Opłata obejmuje organizację egzaminu, przeprowadzenie procesu certyfikacji po pozytywnie złożonym egzaminie oraz wydanie certyfikatu kompetencji.

6. Opłata za szkolenie zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie
i ukończeniu szkolenia. W przypadku organizowania egzaminu, opłata za egzamin zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji.

7. Ceny uwidocznione na stronie internetowej Organizatora podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Dowód sprzedaży usługi stanowi faktura VAT lub paragon.

 

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgłaszający może odstąpić od umowy i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej kwoty.

2. W przypadku nieobecności na szkoleniu/egzaminie, mimo braku wcześniejszego odstąpienia od umowy i rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie, Zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie.

3. Jeżeli Zgłaszający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w pkt. 14. Zgłoszenia i warunków uczestnictwa w szkoleniu powyżej, ma obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4. Uczestnikowi Szkolenia oraz Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli Organizator przeprowadził w pełni szkolenie za wyraźną i uprzednią zgodą Uczestnika Szkolenia lub Zgłaszającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Organizatora utraci prawo odstąpienia  od umowy i przyjął to do wiadomości.

5. Zgłaszający może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy
o prawach konsumenta i który dostępny jest na www.akademia.tuv.pl.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Organizatorowi na piśmie wysłanym na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres akademia@pl.tuv.com bądź na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu.

7. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Zgłaszającemu na piśmie na adres wskazany w karcie zgłoszenia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Zasady składania reklamacji

1. Organizator jest zobowiązany świadczyć usługi bez wad.

2. Jeżeli świadczona usługa jest niezgodna z umową Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika Szkolenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie karty zgłoszenia niezgodnie z prawdą.

4. Reklamacje i uwagi/zastrzeżenia co do przeprowadzonego szkolenia lub egzaminu, można składać drogą pisemną na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347, drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@pl.tuv.com.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach Zgłaszający lub Osoba Kontaktowa zostanie poinformowana drogą pisemną lub elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W takim samym trybie Organizator odpowie na zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zgłaszającego
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

2. Zgłaszający posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do chodzenia roszczeń:

2.1. Zgłaszający uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Zgłaszający uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zgłaszającym i Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3. Zgłaszający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zgłaszającym i Organizatorem, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl .


Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla przedsiębiorców obowiązuje od dnia 06.02.2023 r.

1. Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla przedsiębiorców (dalej Regulamin) oraz Ogólne Warunki Transakcyjne stanowią integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Postanowienia Ogólnych Warunków Transakcyjnych nie wiążą Stron w zakresie uregulowanym odmiennie w Regulaminie. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Ogólnych Warunkach Transakcyjnych, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestnika Szkolenia lub Zgłaszającego, w szczególności nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

 

Organizator

Organizatorem szkolenia jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000081930, wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł., NIP 526-003-00-70, REGON 010422615 nr telefonu: +48 32 271 64 89, adres e-mail: akademia@pl.tuv.com .

 

Zgłaszający/Uczestnik Szkolenia

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), czyli osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Uczestnik Szkolenia może zostać zgłoszony na szkolenie również przez swojego pracodawcę lub osobę, na rzecz której świadczy pracę w ramach innego stosunku prawnego (Zgłaszający).

W takim przypadku umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym. W dalszej części osoba, która dokonała zgłoszenia na szkolenie (Uczestnik Szkolenia, który dokonał zgłoszenia samodzielnie lub Zgłaszający, który zgłosił swojego pracownika lub osobę z którą współpracuje) będzie nazywana Zgłaszającym.

 

Szkolenie

1. Informacje organizacyjne dotyczące danego szkolenia umieszczane są na stronie internetowej Organizatora www.akademia.tuv.pl i dotyczą w szczególności:

 • Wymiaru szkolenia;
 • Formy (wykłady, ćwiczenia);
 • Harmonogramu szkolenia;
 • Miejsca przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu;
 • Zaopatrzenia uczestników w materiały szkoleniowe;

Organizacji egzaminu po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawiania certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa i ukończenia szkolenia lub potwierdzających nabyte uprawnienia po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji;

Możliwości odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszonych uczestników.

2. Szkolenia prowadzone przez Organizatora dzielą się na szkolenia kończące się wydaniem Uczestnikowi Szkolenia zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa i ukończenia szkolenia oraz na szkolenia, po zakończeniu których niezbędne jest przeprowadzenie niezależnego egzaminu i procesu certyfikacji, celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika Szkolenia określonych uprawnień. Informacja o rodzaju szkolenia będzie udostępniona Uczestnikom Szkolenia na stronie internetowej Organizatora zgodnie z pkt. 1.

3. W przypadku procesu recertyfikacji istnieje możliwość zgłoszenia się i uczestnictwa w samym egzaminie.

4. Postanowienia zawarte w Regulaminie, jeżeli znajdą zastosowanie, należy stosować odpowiednio do egzaminów w razie ich organizacji, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika Szkolenia w egzaminie z zakresu badań nieniszczących, jest ukończenie szkolenia z zakresu badań nieniszczących z wynikiem pozytywnym, co obejmuje potwierdzoną 100% wymaganą frekwencję w szkoleniu oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego ze szkolenia.

6. Strony wiążą ceny za szkolenie oraz egzamin obowiązujące w chwili wysłania do Organizatora karty zgłoszenia na adres e-mail.

7. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji oferowanych szkoleń.

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl przy opisie każdego ze szkoleń i następnie przesłać ją mailem na adres ogólny akademia@pl.tuv.com bądź osoby wskazanej do kontaktu przy danym szkoleniu, a oryginał pocztą na adres siedziby Organizatora.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dane szkolenie lub do dnia określonego w ofercie szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu nie jest możliwe.

4. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wypełnienie karty zgłoszenia stanowi wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu, ale nie gwarantuje przyjęcia na szkolenie.

6. Informacje dotyczące szkoleń znajdujące się na stronie internetowej Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia przez Zgłaszającego oznacza złożenie oferty zawarcia umowy przez Zgłaszającego.

8. Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (oferty) na adres e-mail Zgłaszającego, podany w karcie zgłoszenia po jego otrzymaniu. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia (oferty) nie oznacza zawarcia umowy.

9. Zgłoszenie (oferta) Zgłaszającego wiąże Strony do terminu, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 2.

10. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym następuje w chwili otrzymania przez Zgłaszającego potwierdzenia organizacji szkolenia przez Organizatora, wysłanego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1.

11. Dane szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy Uczestników Szkolenia. W razie jego nieuruchomienia, Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, za wyjątkiem zwrotu przez Organizatora 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin przez Zgłaszającego.

12. Potwierdzenie organizacji szkolenia albo informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail Zgłaszającego podany w formularzu zgłoszenia. Potwierdzenie organizacji szkolenia przesyłane jest na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadkach uniemożliwiających jego przeprowadzenie w ustalonym terminie, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. W takim przypadku Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 4 dni od poinformowania go o zmianie terminu szkolenia i zwrot 100% wpłaconej przez niego kwoty. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. Jeśli do odwołania szkolenia miałoby dojść po doręczeniu Zgłaszającemu potwierdzenia organizacji szkolenia, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy aż do dnia, w którym miłao odbyć się szkolenie. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. W razie odwołania szkolenia lub odstąpienia od umowy Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

15. Certyfikaty/zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia lub potwierdzające nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji, zostaną wydane po uiszczeniu przez Uczestnika Szkolenia całości opłaty za szkolenie oraz egzamin.

16. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres realizacji danego szkolenia, począwszy od chwili, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

17. W związku z pandemią COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, a także ich skutkami w postaci m.in. wprowadzenia przez organy państwowe lub samorządowe ogólnych zakazów lub nakazów lub indywidulanych decyzji, w tym ograniczeń i wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny osób, mającymi wpływ na organizację i przebieg szkolenia/egzaminu, Organizator może wprowadzić dla Uczestników Szkolenia specjalne wytyczne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w trakcie szkolenia/egzaminu („Wytyczne”). W przypadku wprowadzenia Wytycznych, Organizator niezwłocznie informuje o ich treści Zgłaszającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem szkolenia/egzaminu. Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wszystkich zgłoszonych przez siebie Uczestników Szkolenia o treści Wytycznych, o obowiązku ich przestrzegania i o skutkach ich nieprzestrzegania, o których mowa niżej. W dniu szkolenia/egzaminu Uczestnik Szkolenia jest dodatkowo informowany o treści Wytycznych.

18. Po poinformowaniu Zgłaszającego o Wytycznych, Uczestnik Szkolenia ma obowiązek zastosowania się do nich i postępowania zgodnie z wydanymi na ich podstawie instrukcjami przez prowadzących szkolenie/egzamin.

19. W przypadku nieprzestrzegania Wytycznych lub wydanych na ich podstawie instrukcjami przez prowadzących szkolenie/egzamin Uczestnik Szkolenia może stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla innych osób, w tym innych uczestników i dlatego może zostać skreślony z listy uczestników, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości wzięcia przez niego udziału w szkoleniu/egzaminie oraz zwrotu poniesionych opłat za szkolenie/egzamin jeśli Organizator poniósł już koszty jego przygotowania.

 

Warunki płatności

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora za świadczone usługi.

2. Całkowitej zapłaty za szkolenie należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska S.A. 81 1880 0009 0000 0011 0281 6000.

3. W przypadku zgłoszenia się wyłącznie na egzamin, całkowitej zapłaty za egzamin należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze VAT.

4. Po dokonaniu zapłaty, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu drogą mailową na adres akademia@pl.tuv.com bądź osoby wskazanej do kontaktu przy danym szkoleniu. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Organizatora.

5. Uczestnictwo w egzaminie, w przypadku jego organizowania po przeprowadzeniu szkolenia, podlega dodatkowej opłacie, chyba że opłata za udział w egzaminie została zawarta w opłacie za szkolenie. Opłata obejmuje organizację egzaminu, przeprowadzenie procesu certyfikacji po pozytywnie złożonym egzaminie oraz wydanie certyfikatu kompetencji.

6. Opłata za szkolenie zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia. W przypadku organizowania egzaminu, opłata za egzamin zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji.

7. Ceny uwidocznione na stronie internetowej Organizatora podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Dowód sprzedaży usługi stanowi faktura VAT.

 

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgłaszający może odstąpić od umowy i zrezygnować z udziału w szkoleniu zgłoszonego przez niego Uczestnika Szkolenia nie później niż na 4 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/egzaminu. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Organizatorowi na piśmie wysłanym na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres akademia@pl.tuv.com, bądź na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu.

3. W przypadku nieobecności na szkoleniu/egzaminie, mimo braku wcześniejszego odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w szkoleniu, Zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie.

 

Zasady składania reklamacji

1. Organizator jest odpowiedzialny na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym względem Zgłaszającego, jeżeli świadczona usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie karty zgłoszenia niezgodnie z prawdą.

3. Reklamacje i uwagi/zastrzeżenia co do przeprowadzonego szkolenia lub egzaminu, można składać drogą pisemną na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347, drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@pl.tuv.com .

4. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach Zgłaszający zostanie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W takim samym trybie Organizator odpowie na zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia.

 


Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych obowiązuje od dnia 06.02.2023 r.

1. Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla konsumentów (dalej Regulamin) oraz Ogólne Warunki Transakcyjne stanowią integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Do zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych nie stosuje się: (i) „Specjalnych Warunków i Postanowień dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych”, o których mowa w pkt 1.2 Ogólnych Warunków Transakcyjnych oraz (ii) pkt 14.2-14.3. Ogólnych Warunków Transakcyjnych.  W pozostałym zakresie postanowienia Ogólnych Warunków Transakcyjnych nie wiążą Stron w zakresie uregulowanym odmiennie w Regulaminie. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Ogólnych Warunkach Transakcyjnych, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 6 lutego 2023 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Zgłaszającego i Uczestnika Szkolenia, w szczególności nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

 

Organizator

Organizatorem szkolenia jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , nr KRS 0000081930, wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł, NIP 526-003-00-70, REGON 010422615, nr telefonu: +48 32 271 64 89, adres e-mail: akademia@pl.tuv.com .

 

Zgłaszający/Uczestnik Szkolenia

1. Niniejszy Regulamin dotyczy

a) Konsumentów – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

b) Przedsiębiorców Uprzywilejowanych – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm).

2. Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Uczestnik Szkolenia może zostać zgłoszony na szkolenie również przez swojego pracodawcę lub osobę, na rzecz której świadczy pracę w ramach innego stosunku prawnego (Zgłaszający). W takim przypadku umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym. W dalszej części osoba, która dokonała zgłoszenia na szkolenie (Uczestnik Szkolenia, który dokonał zgłoszenia samodzielnie lub Zgłaszający, który zgłosił swojego pracownika lub osobę z którą współpracuje) będzie nazywana Zgłaszającym.

 

Szkolenie

1. Informacje organizacyjne dotyczące danego Szkolenia umieszczane są na stronie internetowej Organizatora www.akademia.tuv.pl i dotyczą w szczególności:

 • Wymiaru szkolenia;
 • Formy (wykłady, ćwiczenia);
 • Harmonogramu szkolenia;
 • Miejsca przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu;
 • Zaopatrzenia uczestników w materiały szkoleniowe;

Organizacji egzaminu po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawiania certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa i ukończenia szkolenia lub potwierdzających nabyte uprawnienia po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji;

Możliwości odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszonych uczestników.

2. Szkolenia prowadzone przez Organizatora dzielą się na szkolenia kończące się wydaniem Uczestnikowi Szkolenia zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa i ukończenia szkolenia oraz na szkolenia, po zakończeniu których niezbędne jest przeprowadzenie niezależnego egzaminu i procesu certyfikacji, celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika Szkolenia określonych uprawnień. Informacja o rodzaju szkolenia będzie udostępniona Uczestnikom Szkolenia na stronie internetowej Organizatora zgodnie z pkt. 1.

3. W przypadku procesu recertyfikacji istnieje możliwość zgłoszenia się i uczestnictwa w samym tylko egzaminie.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu, jeżeli znajdą zastosowanie, należy stosować odpowiednio do egzaminów w razie ich organizacji, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika Szkolenia w egzaminie z zakresu badań nieniszczących, odbywającego się bezpośrednio po szkoleniu, jest ukończenie szkolenia z zakresu badań nieniszczących z wynikiem pozytywnym, co obejmuje potwierdzoną 100% wymaganą frekwencję w szkoleniu oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego ze szkolenia.

6. Strony wiążą ceny za szkolenie oraz egzamin obowiązujące w chwili wypełnienia formularza zgłoszenia oraz zapisania go przez Zgłaszającego w systemie Organizatora.

7. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji oferowanych szkoleń.

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl przy opisie każdego ze szkoleń, zgodnie z następującymi po sobie krokami.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dane szkolenie lub do dnia określonego w ofercie szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu nie jest możliwe.

4. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wypełnienie formularza zgłoszenia stanowi wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu, ale nie gwarantuje przyjęcia na szkolenie.

6. Informacje dotyczące szkoleń znajdujące się na stronie internetowej Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Wypełnienie i zapisanie formularza zgłoszenia przez Zgłaszającego w systemie Organizatora oznacza złożenie oferty zawarcia umowy przez Zgłaszającego.

8. Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (oferty) na adres e-mail Zgłaszającego, podany w formularzu zgłoszenia po jego otrzymaniu. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia (oferty) przez Organizatora nie oznacza zawarcia umowy.

9. Zgłoszenie (oferta) Zgłaszającego wiąże Strony do terminu, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 2.

10. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym następuje w chwili otrzymania przez Zgłaszającego potwierdzenia organizacji szkolenia przez Organizatora, wysłanego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1.

11. Dane szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy Uczestników Szkolenia. W razie jego nieuruchomienia, Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, za wyjątkiem zwrotu przez Organizatora 100% opłaty za szkolenie/egzamin wpłaconej przez Zgłaszającego.

12. Potwierdzenie organizacji szkolenia albo informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail Zgłaszającego podany w formularzu zgłoszenia. Potwierdzenie organizacji szkolenia przesyłane jest na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadkach uniemożliwiających jego przeprowadzenie w ustalonym terminie, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12. zdanie 1. W takim przypadku Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianie terminu szkolenia i zwrot 100% wpłaconej przez niego opłaty za szkolenie/egzamin. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

14. Rozpoczęcie szkolenia na wyraźne żądanie Zgłaszającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1. Warunków odstąpienia od umowy poniżej, wymaga złożenia przez Zgłaszającego wyraźnego oświadczenia na piśmie zawierającego takie żądanie. Żądanie Zgłaszającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie jest jednak wiążące dla Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. Jeśli do odwołania szkolenia miałoby dojść po doręczeniu Zgłaszającemu potwierdzenia organizacji szkolenia, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy aż do dnia, w którym miało odbyć się szkolenie. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. W razie odwołania szkolenia lub odstąpienia od umowy Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

16. Certyfikaty/zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia lub potwierdzające nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji, zostaną wydane po uiszczeniu przez Zgłaszającego całości opłaty za szkolenie oraz egzamin.

17. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawierana jest na czas określony, tj. na czas realizacji danego szkolenia, począwszy od chwili, o której mowa w pkt. 10. Minimalny czas trwania zobowiązań Zgłaszającego wynikających z umowy jest tożsamy z czasem na jaki została zawarta umowa.

18. W związku z pandemią COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, a także ich skutkami w postaci m.in. wprowadzenia przez organy państwowe lub samorządowe ogólnych zakazów lub nakazów lub indywidulanych decyzji, w tym ograniczeń i wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny osób, mającymi wpływ na organizację i przebieg szkolenia/egzaminu, Organizator może wprowadzić dla Uczestników Szkolenia specjalne wytyczne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w trakcie szkolenia/egzaminu („Wytyczne”). W przypadku wprowadzenia Wytycznych, Organizator niezwłocznie informuje o ich treści Zgłaszającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem szkolenia/egzaminu. Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wszystkich zgłoszonych przez siebie Uczestników Szkolenia o treści Wytycznych, o obowiązku ich przestrzegania i o skutkach ich nieprzestrzegania, o których mowa niżej. W dniu szkolenia/egzaminu Uczestnik Szkolenia jest dodatkowo informowany o treści Wytycznych.

19. Po poinformowaniu Zgłaszającego o Wytycznych, Uczestnik Szkolenia ma obowiązek zastosowania się do nich i postępowania zgodnie z wydanymi na ich podstawie instrukcjami przez prowadzących szkolenie/egzamin.

20. W przypadku nieprzestrzegania Wytycznych lub wydanych na ich podstawie instrukcji przez prowadzących szkolenie/egzamin Uczestnik Szkolenia może stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla innych osób, w tym innych uczestników i dlatego może zostać skreślony z listy uczestników, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości wzięcia przez niego udziału w szkoleniu/egzaminie oraz zwrotu poniesionych opłat za szkolenie/egzamin jeśli Organizator poniósł już koszty jego przygotowania.

 

Warunki płatności

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora za świadczone usługi.

2. Całkowitej zapłaty za szkolenie należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska S.A. 81 1880 0009 0000 0011 0281 6000.

3. W przypadku zgłoszenia się wyłącznie na egzamin, całkowitej zapłaty za egzamin należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze VAT.

4. Po dokonaniu zapłaty należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu drogą mailową na adres akademia@pl.tuv.com bądź osoby wskazanej do kontaktu przy danym szkoleniu. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Organizatora.

5. Uczestnictwo w egzaminie, w przypadku jego organizowania po przeprowadzeniu szkolenia, podlega dodatkowej opłacie, chyba że opłata za udział w egzaminie została zawarta w opłacie za szkolenie. Opłata obejmuje organizację egzaminu, przeprowadzenie procesu certyfikacji po pozytywnie złożonym egzaminie oraz wydanie certyfikatu kompetencji.

6. Opłata za szkolenie zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie

i ukończeniu szkolenia. W przypadku organizowania egzaminu, opłata za egzamin zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji.

7. Ceny uwidocznione na stronie internetowej Organizatora podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Dowód sprzedaży usługi stanowi faktura VAT lub paragon.

 

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgłaszający może odstąpić od umowy i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty.

2. W przypadku nieobecności na szkoleniu/egzaminie, mimo braku wcześniejszego odstąpienia od umowy i rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie, Zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie.

3. Jeżeli Zgłaszający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w pkt. 14 Zgłoszenia i warunków uczestnictwa w szkoleniu powyżej, ma obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4. Uczestnikowi Szkolenia oraz Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli Organizator przeprowadził w pełni szkolenie za wyraźną i uprzednią zgodą Uczestnika Szkolenia lub Zgłaszającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

5. Zgłaszający może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy
o prawach konsumenta i który dostępny jest na www.akademia.tuv.pl.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Organizatorowi na piśmie wysłanym na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres akademia@pl.tuv.com bądź na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu.

7. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Zgłaszającemu na piśmie na adres wskazany w karcie zgłoszenia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Zasady składania reklamacji

1. Organizator jest zobowiązany świadczyć usługi bez wad.

2. Jeżeli świadczona usługa jest niezgodna z umową Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika Szkolenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie formularza zgłoszenia niezgodnie z prawdą.

4. Reklamacje i uwagi/zastrzeżenia co do przeprowadzonego szkolenia lub egzaminu, można składać drogą pisemną na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347, drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@pl.tuv.com.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach Zgłaszający zostanie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W takim samym trybie Organizator odpowie na zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zgłaszającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

2. Zgłaszający posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do chodzenia roszczeń:

2.1. Zgłaszający uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Zgłaszający uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zgłaszającym i Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3. Zgłaszający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zgłaszającym i Organizatorem, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl .


Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla przedsiębiorców obowiązuje od dnia 06.02.2023 r.

1. Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla przedsiębiorców (dalej Regulamin) oraz Ogólne Warunki Transakcyjne stanowią integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Postanowienia Ogólnych Warunków Transakcyjnych nie wiążą Stron w zakresie uregulowanym odmiennie w Regulaminie. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Ogólnych Warunkach Transakcyjnych, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestnika Szkolenia i Zgłaszającego, w szczególności nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

 

Organizator

Organizatorem szkolenia jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, nr KRS 0000081930, wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł, NIP: 526-003-00-70, REGON 010422615, nr telefonu: +48 32 271 64 89, adres e-mail: akademia@pl.tuv.com .

 

Zgłaszający/Uczestnik Szkolenia

1. Niniejszy Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla przedsiębiorców dotyczy wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), czyli osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Uczestnik Szkolenia może zostać zgłoszony na szkolenie również przez swojego pracodawcę lub osobę, na rzecz której świadczy pracę w ramach innego stosunku prawnego (Zgłaszający). W takim przypadku umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym. W dalszej części osoba, która dokonała zgłoszenia na szkolenie (Uczestnik Szkolenia, który dokonał zgłoszenia samodzielnie lub Zgłaszający, który zgłosił swojego pracownika lub osobę z którą współpracuje) będzie nazywana Zgłaszającym.

 

Szkolenie

1. Informacje organizacyjne dotyczące danego szkolenia umieszczane są na stronie internetowej Organizatora www.akademia.tuv.pl i dotyczą w szczególności:

 • Wymiaru szkolenia;
 • Formy (wykłady, ćwiczenia);
 • Harmonogramu szkolenia;
 • Miejsca przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przeprowadzenia szkolenia;
 • Terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu;
 • Zaopatrzenia uczestników w materiały szkoleniowe;

Organizacji egzaminu po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawiania certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa i ukończenia szkolenia lub potwierdzających nabyte uprawnienia po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji;

Możliwości odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszonych uczestników.

2. Szkolenia prowadzone przez Organizatora dzielą się na szkolenia kończące się wydaniem Uczestnikowi Szkolenia zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa i ukończenia szkolenia oraz na szkolenia, po zakończeniu których niezbędne jest przeprowadzenie niezależnego egzaminu i procesu certyfikacji, celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika Szkolenia określonych uprawnień. Informacja o rodzaju szkolenia będzie udostępniona Uczestnikom Szkolenia na stronie internetowej Organizatora zgodnie z pkt. 1.

3. W przypadku procesu recertyfikacji istnieje możliwość zgłoszenia się i uczestnictwa w samym tylko egzaminie.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu, jeżeli znajdą zastosowanie, należy stosować odpowiednio do egzaminów w razie ich organizacji, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika Szkolenia w egzaminie z zakresu badań nieniszczących, odbywającego się bezpośrednio po szkoleniu, jest ukończenie szkolenia z zakresu badań nieniszczących z wynikiem pozytywnym, co obejmuje potwierdzoną 100% wymaganą frekwencję w szkoleniu oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego ze szkolenia.

6. Strony wiążą ceny za szkolenie oraz egzamin obowiązujące w chwili wypełnienia formularza zgłoszenia oraz zapisania jej przez Zgłaszającego w systemie Organizatora.

7. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji oferowanych szkoleń.

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl przy opisie każdego ze szkoleń, zgodnie z następującymi po sobie krokami.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dane szkolenie lub do dnia określonego w ofercie szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu nie jest możliwe.

4. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wypełnienie formularza zgłoszenia stanowi wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu, ale nie gwarantuje przyjęcia na szkolenie.

6. Informacje dotyczące szkoleń znajdujące się na stronie internetowej Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Wypełnienie i zapisanie formularza zgłoszeń przez Zgłaszającego w systemie Organizatora oznacza złożenie oferty zawarcia umowy przez Zgłaszającego.

8. Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (oferty) na adres e-mail Zgłaszającego, podany w formularzu zgłoszenia po jego otrzymaniu.

Przesłanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia (oferty) przez Organizatora nie oznacza zawarcia umowy.

9. Zgłoszenie (oferta) Zgłaszającego wiąże Strony do terminu, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 2.

10. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym następuje w chwili otrzymania przez Zgłaszającego potwierdzenia organizacji szkolenia przez Organizatora, wysłanego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1.

11. Dane szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy Uczestników Szkolenia. W razie jego nieuruchomienia, Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, za wyjątkiem zwrotu przez Organizatora 100% kwoty wpłaconej przez Zgłaszającego.

12. Potwierdzenie organizacji szkolenia albo informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail Zgłaszającego podany w formularzu zgłoszenia. Potwierdzenie organizacji szkolenia przesyłane jest na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadkach uniemożliwiających jego przeprowadzenie w ustalonym terminie, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt.12 zdanie 1. W takim przypadku Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 4 dni od poinformowania go o zmianie terminu szkolenia i zwrot 100% wpłaconej przez niego kwoty. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszającego w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. Jeśli do odwołania szkolenia miałoby dojść po doręczeniu Zgłaszającemu potwierdzenia organizacji szkolenia, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy aż do dnia, w którym miało odbyć się szkolenie. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest w sposób, o którym mowa w pkt. 12 zdanie 1. W razie odwołania szkolenia lub odstąpienia od umowy Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

15. Certyfikaty/zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia lub potwierdzające nabyte uprawnienia po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji, zostaną wydane po uiszczeniu przez Zgłaszającego Szkolenia całości opłaty za szkolenie oraz egzamin.

16. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawierana jest na czas określony, tj. na czas realizacji danego szkolenia, począwszy od chwili, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

17. W związku z pandemią COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, a także ich skutkami w postaci m.in. wprowadzenia przez organy państwowe lub samorządowe ogólnych zakazów lub nakazów lub indywidulanych decyzji, w tym ograniczeń i wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny osób, mającymi wpływ na organizację i przebieg szkolenia/egzaminu, Organizator może wprowadzić dla Uczestników Szkolenia specjalne wytyczne odnoszące się do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w trakcie szkolenia/egzaminu („Wytyczne”). W przypadku wprowadzenia Wytycznych, Organizator niezwłocznie informuje o ich treści Zgłaszającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem szkolenia/egzaminu. Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wszystkich zgłoszonych przez siebie Uczestników Szkolenia o treści Wytycznych, o obowiązku ich przestrzegania i o skutkach ich nieprzestrzegania, o których mowa niżej. W dniu szkolenia/egzaminu Uczestnik Szkolenia jest dodatkowo informowany o treści Wytycznych.

18. Po poinformowaniu Zgłaszającego o Wytycznych, Uczestnik Szkolenia ma obowiązek zastosowania się do nich i postępowania zgodnie z wydanymi na ich podstawie instrukcjami prowadzących szkolenie/egzamin.

19. W przypadku nieprzestrzegania Wytycznych lub wydanych na ich podstawie instrukcjami przez prowadzących szkolenie/egzamin Uczestnik Szkolenia może stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla innych osób, w tym innych uczestników i dlatego może zostać skreślony z listy uczestników, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości wzięcia przez niego udziału w szkoleniu/egzaminie oraz zwrotu poniesionych opłat za szkolenie/egzamin jeśli Organizator poniósł już koszty jego przygotowania.

 

Warunki płatności

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora za świadczone usługi.

2. Całkowitej zapłaty za szkolenie należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska S.A. 81 1880 0009 0000 0011 0281 6000.

3. W przypadku zgłoszenia się wyłącznie na egzamin, całkowitej zapłaty za egzamin należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze VAT.

4. Po dokonaniu zapłaty, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu drogą mailową na adres akademia@pl.tuv.com bądź osoby wskazanej do kontaktu przy danym szkoleniu. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Organizatora.

5. Uczestnictwo w egzaminie, w przypadku jego organizowania po przeprowadzeniu szkolenia, podlega dodatkowej opłacie, chyba że opłata za udział w egzaminie została zawarta w opłacie za szkolenie. Opłata obejmuje organizację egzaminu, przeprowadzenie procesu certyfikacji po pozytywnie złożonym egzaminie oraz wydanie certyfikatu kompetencji.

6. Opłata za szkolenie zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia. W przypadku organizowania egzaminu, opłata za egzamin zawiera w sobie koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień po pozytywnie złożonym egzaminie i procesie certyfikacji.

7. Ceny uwidocznione na stronie internetowej Organizatora podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Dowód sprzedaży usługi stanowi faktura VAT.

 

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgłaszający może odstąpić od umowy i zrezygnować z udziału w szkoleniu zgłoszonego przez niego Uczestnika Szkolenia nie później niż na 4 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/egzaminu. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Zgłaszającemu zwraca się 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/egzamin.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Organizatorowi na piśmie wysłanym na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, Wolności 347 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres akademia@pl.tuv.com lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu.

3. W przypadku nieobecności na szkoleniu/egzaminie, mimo braku wcześniejszego odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w szkoleniu, Zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie.

 

Zasady składania reklamacji

1. Organizator jest odpowiedzialny na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym względem Zgłaszającego, jeżeli świadczona usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie formularza zgłoszenia niezgodnie z prawdą.

3. Reklamacje i uwagi/zastrzeżenia co do przeprowadzonego szkolenia lub egzaminu, można składać drogą pisemną na adres biura Organizatora w Zabrzu: Zabrze 41-800, ul. Wolności 347, drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@pl.tuv.com .

4. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach Zgłaszający zostanie poinformowany drogą pisemną, lub elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W takim samym trybie Organizator odpowie na zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia.


Ogólne Warunki Transakcyjne

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 

Aktualizacja: luty 2023

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Transakcyjne mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (TRP) w ramach realizacji zleceń oraz innych zobowiązań przewidzianych w umowie, jak również do usług pomocniczych i innych zobowiązań wykonywanych w ramach realizacji umowy, a także regulują zasady współpracy, wzajemne prawa i obowiązki TRP i Klienta. Ponadto, dla określonych grup Klientów oraz dla określonych usług świadczonych przez TRP zastosowanie mają Szczególne warunki i postanowienia, które w przypadku sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Transakcyjnymi zachowują pierwszeństwo.

1.2 Klientami w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Transakcyjnych są Konsumenci oraz Przedsiębiorcy, w tym Przedsiębiorcy Uprzywilejowani.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną podlegające prawu publicznemu są traktowane na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Transakcyjnych jak Przedsiębiorcy.

Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany zastosowanie znajdują „Specjalne Warunki i Postanowienia dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych”.

W przypadku, gdyby „Specjalne Warunki
i Postanowienia dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych” zawierały postanowienia niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Transakcyjnymi postanowienia „Specjalnych Warunków i Postanowień dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych” zachowują pierwszeństwo.

1.3 Ogólne warunki transakcyjne lub wzorce umowne stosowane przez Klienta, nie wiążą TRP i Klienta we wzajemnych stosunkach handlowych i nie stanowią części umowy, nawet w przypadku, gdy Strony wyraźnie nie wyłączą ich stosowania.

1.4 W stosunkach z Klientem będącym przedsiębiorcą,

z którym TRP pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, niniejsze Ogólne Warunki Transakcyjne oraz Specjalne Warunki i Postanowienia dla Biznesu znajdują zastosowanie dla wszystkich umów, także przyszłych jeżeli nie wskazano w nich inaczej.

1.5  Ilekroć niniejsze Ogólne Warunki Transakcyjne lub Specjalne Warunki i Postanowienia odnoszą się do wymogu zachowania formy pisemnej, wystarczające jest zachowanie formy dokumentowej.

 

2. Ceny

Jeżeli po zawarciu umowy, dojdzie do zmiany okoliczności mających wpływ na wysokość uzgodnionych przez Strony cen usług, TRP będzie uprawniona do zmiany ich wysokości. W takim przypadku, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania propozycji zmian, Klient jest uprawniony do przedstawienia na piśmie swoich zastrzeżeń i podjęcia stosownych negocjacji. W razie braku porozumienia, umowa ulega rozwiązaniu, a Strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy, stosownie do dotychczasowego nakładu pracy. Rozwiązanie umowy z powyższego powodu i niedokończenie usługi nie stanowi podstawy do dochodzenia od TRP jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych.

 

3. Wejście w życie i czas trwania umowy

3.1 Umowa wchodzi w życie na czas uzgodniony przez Strony z chwilą udzielenia TRP zlecenia przez Klienta. Zlecenie powinno być udzielone w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Podstawą zlecenia jest oferta przedstawiona Klientowi przez TRP. Do zawarcia umowy dochodzi również w momencie podpisania przez obie Strony umowy będącej odrębnym dokumentem. Zlecenie TRP przez Klienta świadczenia usług bez otrzymania wcześniejszej oferty, będzie traktowane jako zapytanie ofertowe i nie zobowiązuje TRP do świadczenia usług.

3.2 Uzgodniony przez Strony okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o termin przewidziany w ofercie lub
w umowie, jeżeli Umowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron na 3 miesiące przed datą wygaśnięcia.

 

4. Zakres usług

4.1 Zakres i rodzaj Usług świadczonych przez TRP określa uzgodniony w Umowie lub zleceniu udzielonym przez Klienta na podstawie złożonej przez TRP oferty. Strony mogą uzgodnić zmiany w opisie usługi wyłącznie na piśmie. O ile nie uzgodniono inaczej, Usługi wykraczające poza zakres opisu usługi (np. sprawdzenie poprawności
i funkcjonalności części, produktów, procesów, instalacji, organizacji niewymienionych w opisie usługi, a także ich przeznaczenia i zastosowania) nie są przedmiotem Umowy. W szczególności TRP nie ponosi odpowiedzialności za projekt, dobór materiałów, konstrukcję lub przeznaczenie badanej części, produktu, procesu lub instalacji, o ile nie zostało to wyraźnie określone w ofercie lub umowie.

4.2 Usługi realizowane są zgodnie z ogólnie przyjętymi rozwiązaniami technicznymi i w oparciu o przepisy prawa i postanowienia norm krajowych i międzynarodowych lub specyfikacji TRP, obowiązujących w momencie zawarcia umowy. Usługi mogą być realizowane w oparciu
o posiadane przez TRP akredytacje.

4.3 Jeżeli po zawarciu umowy, dojdzie do zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zmiany oficjalnych wymagań dotyczących uzgodnionych usług, wpływających na zakres prac TRP, TRP będzie uprawniona do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów.

4.4 TRP jest uprawniona do określenia metod świadczenia usług, chyba, że co innego uzgodniono w formie pisemnej lub gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy wymagają szczególnej procedury, której należy przestrzegać.

4.5 TRP uzgadnia zakres świadczonych usług wyłącznie z Klientem. Jedynym uprawnionym do wykorzystania wszelkich dokumentów, w tym zwłaszcza raportów
z badań sporządzonych przez TRP jest Klient. Kontaktowanie się osób trzecich z TRP, jak i udostępnianie osobom trzecim przez Klienta efektów usług świadczonych przez TRP nie jest przedmiotem Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient przekaże efekty świadczonych usług w całości lub części osobom trzecim zgodnie z pkt 11.3. TRP nie odpowiada za szkody osób trzecich poniesione w wyniku nieautoryzowanego wykorzystania dokumentów sporządzonych przez TRP.

4.6 Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, odpowiedzialność TRP wobec osób trzecich z tytułu świadczenia usług jest wyłączona.

4.7 O ile Strony nie postanowiły inaczej w Umowie TRP nie gwarantuje podczas przeprowadzanych testów trafności programów bezpieczeństwa ani przepisów bezpieczeństwa, na których opierają się testy jeżeli zostały one udostępnione przez Klienta lub osoby trzecie.

 

5.  Miejsce i termin realizacji usług

5.1 Miejsce i termin realizacji usług zostaną ustalone na podstawie indywidualnych uzgodnień Stron, a w przypadku ich braku na podstawie zlecenia udzielonego do oferty TRP z uwzględnieniem wymagań dokumentów odniesienia będących podstawą realizacji usług oraz w oparciu
o szacunkową ocenę prac koniecznych do przeprowadzenia, dokonaną na podstawie danych dostarczonych przez Klienta.

5.2 Jeśli zostały uzgodnione terminy realizacji usług, terminy te rozpoczną się od chwili doręczenia TRP przez Klienta wszystkich wymaganych dokumentów oraz udzielenia niezbędnych informacji lub spełnienia przez Klienta innych czynności potrzebnych do świadczenia usług przez TRP. Terminy i zakresy wykonania usług zostaną przedłużone, względnie odpowiednio zmodyfikowane lub uzgodnione od nowa, jeżeli usługi TRP nie mogą być świadczone z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron. Jeżeli do przedłużenia czasu świadczenia usługi dojdzie z przyczyn zawinionych wyłącznie przez TRP, Strony uzgodnią odpowiedni dodatkowy termin na wykonanie usługi. Jeśli z przyczyn zawinionych wyłącznie przez TRP nie dojdzie do wykonania usługi również
w tym terminie, Klient będzie uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Strony zobowiązane są wówczas do dokonania wzajemnych rozliczeń za wykonane już usługi.

5.3 Jeżeli z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient - w tym także z powodu nieterminowego, nierzetelnego lub niepełnego przekazania materiałów, danych i informacji, konieczna będzie powtórna realizacja prac lub niemożliwa będzie terminowa realizacja usługi (tzw. czas przestoju), TRP uprawniona jest do żądania dodatkowego wynagrodzenia, w wysokości adekwatnej do czasu dodatkowo poświęconego na wykonanie usługi, obejmującego również czas gotowości do realizacji zadań. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami w sytuacji,
o której mowa w poprzednim zdaniu, jest możliwe pomimo uzgodnienia ceny końcowej lub maksymalnej zlecenia.

5.4 Jeżeli Klient jest zobowiązany do przestrzegania ustawowych lub oficjalnie określonych terminów, obowiązkiem Klienta jest uzgodnienie z TRP terminu wykonania umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.
W przeciwnym przypadku TPR nie ponosi odpowiedzialności za szkodę jaką poniósł Klient za niezachowanie tych terminów.

 

6. Współdziałanie

6.1 Klient gwarantuje, że wszelka współpraca wymagana z jego strony, ze strony jego przedstawicieli, w tym pracowników lub osób trzecich, będzie udzielana
w odpowiednim czasie i bez ponoszenia żadnych kosztów przez TRP.

6.2 Dokumentacja projektowa, materiały, personel pomocniczy itd., niezbędne do realizacji usług zostaną udostępnione TRP przez Klienta nieodpłatnie. Ponadto, Klient jest zobowiązany zapewnić współpracę wymaganą przepisami prawa, normami, przepisami bezpieczeństwa i instrukcjami zapobiegania wypadkom. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej TRP nie odpowiada za projekt, dobór materiałów, konstrukcję lub zamierzone użycie badanej części, produktu, procesu lub zakładu.

6.3 Klient będzie ponosić wszelkie dodatkowe koszty wynikłe z konieczności ponownego wykonania prac lub ich opóźnienia w wyniku nieterminowego udzielenia informacji, udzielenia informacji nieprawidłowych lub niekompletnych oraz braku zapewnienia właściwej współpracy. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia wszelkich dodatkowych kosztów powstałych z powyższych przyczyn, również w przypadku ustalenia stałego lub maksymalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług.

6.4 TRP wykona usługi będące przedmiotem umowy przy pomocy swoich pracowników, a także osób, z którymi współpracuje na podstawie umów cywilno-prawnych bez potrzeby uzyskania zgody Klienta.

6.5 TRP przedstawi Klientowi na jego żądanie imienną listę osób wyznaczonych do wykonywania czynności będących przedmiotem zawartej umowy.

6.6 Klient nie może sprzeciwić się udziałowi audytora wewnętrznego lub ewaluatora TRP. Koszty związane

z udziałem w ocenie tych osób są po stronie TRP.

6.7 W przypadku akredytowanych ocen zgodności TRP jest uprawniona do udzielenia zezwolenia audytorom stosownej jednostki akredytującej na uczestnictwo w audycie w charakterze obserwatorów. Klient nie ponosi kosztów uczestnictwa audytora-obserwatora w audycie.

 

7. Warunki płatności

7.1 Rozliczenie usługi następuje na podstawie ustalonego
w umowie wynagrodzenia.

7.2 Jeśli zakres realizacji usług nie został sporządzony na piśmie w momencie udzielenia TRP zlecenia, wynagrodzenie ustala się na podstawie prac wykonanych przez TRP. Jeśli nie uzgodniono w formie pisemnej wysokości wynagrodzenia
z tytułu realizacji usług, wynagrodzenie ustala się w oparciu o cennik TRP obowiązujący w chwili realizacji usług.

7.3 O ile nie uzgodniono inaczej, faktury VAT wystawia się wraz z postępem realizacji usług, zgodnie z określonymi etapami ich realizacji.

7.4 Jeśli realizacja usług trwa dłużej niż jeden miesiąc,
a wartość umowy lub wysokość wynagrodzenia należnego TRP przekracza 2500,00 euro, TRP może domagać się zapłaty za poszczególne etapy umowy w ratach.

7.5 Wynagrodzenie TRP podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym. Wskaźnik waloryzacji stanowi:

a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów

i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albo

b) wskaźnik wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w sektorze „Ochrona Zdrowia (opieka zdrowotna) i Pomoc Społeczna” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Rynek Wewnętrzny”, jeżeli przekroczy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany

w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7.6 W przypadku zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych pkt 7.5 TRP poinformuje Klienta

o zwaloryzowanej wysokości wynagrodzenia, wówczas wynagrodzenie w zwaloryzowanej wysokości jest należne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym TRP przekazał Klientowi informację o zindeksowanej wysokości wynagrodzenia. Dokonanie waloryzacji wynagrodzenia na podstawie pkt 7.5. a) nie stoi na przeszkodzie dokonaniu

w późniejszym czasie waloryzacji na podstawie pkt 7.5 b). 

7.7 Postanowienia 7.5. – 7.6. nie dotyczą Klientów – Konsumentów w rozumieniu pkt 1.2.

7.8 W przypadku gdy wskaźniki, o których mowa w pkt 7.5. wyniosą poniżej 100% (deflacja), wynagrodzenie TRP nie będzie podlegało waloryzacji.

7.9 Zapłaty dokonuje się na rachunek bankowy TRP wskazany na fakturze VAT, z podaniem numeru faktury

i numeru Klienta, w terminie wskazanym na fakturze VAT.

7.10 W przypadku opóźnienia z zapłatą, TRP jest uprawniona do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie. Jednocześnie, TRP zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

7.11 Zastrzeżenia do faktur VAT wystawionych przez TRP należy składać na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Korekty faktur winny zostać dokonane z zachowaniem przepisów regulujących wystawianie faktur korygujących.

7.12 TRP jest uprawniona do żądania zapłaty zaliczek na poczet przysługującego mu od Klienta wynagrodzenia.

7.13 Klient może przedstawić do potrącenia wyłącznie przysługujące mu względem TRP bezsporne wierzytelności, udowodnione dokumentami.

7.14 Usługi świadczone dla grupy podmiotów (np. certyfikacja systemu zarządzania w organizacji wielooddziałowej) rozliczane są w szczególny sposób.
W takim przypadku, zostanie wystawiona faktura VAT,
w której zarówno jako Odbiorca i jako Płatnik wskazana będzie Centrala, zdefiniowana w ofercie. Dotyczy to również faktur VAT za usługi dodatkowe, niezależnie od tego, którego z członków grupy one dotyczyły. Tym samym Centrala zobowiązuje się do dokonania wpłaty na stosowny rachunek bankowy za zrealizowaną usługę bądź jej część na podstawie faktury wystawionej przez TRP. Sposób rozliczenia z tego tytułu pomiędzy Centralą a członkami grupy pozostaje
w gestii Klienta.

 

8. Odbiór usługi

8.1 W zakresie, w jakim jest to uzasadnione właściwością usług będących przedmiotem zlecenia, TRP jest uprawniona do przedstawienia do odbioru części lub całości usługi objętej zleceniem. TRP przekaże Klientowi do odbioru zrealizowaną usługę lub jej część za pomocą przesyłki poleconej lub poczty elektronicznej.

8.2 Klient zobowiązany jest do odbioru usług niezwłocznie po zgłoszeniu ich wykonania. Koszty odbioru ponosi Klient. Usługę lub jej część uważa się za odebraną i zrealizowaną bez zastrzeżeń, jeżeli w terminie 3 dni od jej doręczenia, Klient nie zgłosi zastrzeżeń do usługi. Ewentualne zastrzeżenia Klient powinien zgłosić w formie pisemnej przesyłką poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej. Umowy zawierane z Klientami, mogą określać odmienny sposób odbioru usługi.

8.3. Klient nie jest uprawniony do odmowy odbioru usługi
z powodu nieistotnych wad.

 

9. Poufność

9.1 Informacje poufne dla Stron stanowią wszystkie informacje, dokumenty, obrazy, rysunki, know-how, dane, próbki i dokumentacja projektowa, które jedna ze Stron (Strona ujawniająca) w jakikolwiek sposób ujawnia drugiej Stronie (Strona otrzymująca) w związku z realizacją usług, za wyjątkiem informacji o których mowa w pkt 9.2. Informacje poufne obejmują dokumenty zarówno
w wersji papierowej jak i elektronicznej, a także informacje przekazywane ustnie. Informacje poufne dostarczane na piśmie lub w jakiejkolwiek innej formie fizycznej powinny być oznaczone słowami „poufne” lub podobnym sformułowaniem wskazującym na poufny charakter informacji. W przypadku Informacji Poufnych, które są przekazywane ustnie, Klient powinien uprzednio poinformować TRP o ich poufnym charakterze, a następnie ich poufność powinna być  potwierdzona na piśmie.

9.2 Nie są uznawane za informacje poufne, informacje, które:

a) zostały publicznie udostępnione przez Stronę ujawniającą

b) były powszechnie znane w momencie ujawnienia lub stały się powszechnie znane bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności; lub

c) zostały ujawnione przez osoby trzecie uprawnione do ujawnienia tych informacji; lub

d) Strona otrzymująca posiadała te informacje przed ich ujawnieniem przez Stronę ujawniającą.

9.3 Za Informacje poufne nie będą również uważane know-how oraz inne informacje zebrane, sporządzone lub w inny sposób uzyskane przez TRP (nieosobowe),
w szczególności za pośrednictwem osób trzecich w zakresie usług świadczonych przez TRP. TRP jest uprawniona do przechowywania, wykorzystywania, przetwarzania
i dalszego przekazywania powyższych informacji w celu rozwoju nowych usług, a także analizowania i usprawnienia usług obecnie świadczonych.

9.4 Wszelkie informacje poufne, które Strona ujawniająca przekazuje lub w inny sposób ujawnia Stronie otrzymującej w związku z umową:

a) mogą być wykorzystane przez Stronę otrzymującą jedynie dla celów wykonania przedmiotu umowy, chyba że Strony co innego uzgodniły na piśmie;

b) nie mogą być kopiowane, dystrybuowane, publikowane ani w żaden inny sposób ujawniane przez Stronę otrzymującą, o ile nie jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy lub o ile TRP nie jest zobowiązana do przekazania informacji poufnych, sprawozdania z inspekcji lub dokumentacji władzom lub osobom trzecim, które biorą udział w realizacji umowy, w szczególności podmiotów akredytujących TRP w ramach postępowania akredytacyjnego lub
w ramach świadczenia Usług, Spółkom powiązanym
z TRP oraz ich podwykonawcom lub ich odpowiednim pracownikom, konsultantom i agentom. Spółką powiązaną jest inny spółka kapitałowa, w której inna spółka dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień
z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;

c) będą przetwarzane przez Stronę otrzymującą z zachowaniem poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego poziomowi bezpieczeństwa informacji stosowanemu u Strony ujawniającej, nie niższego jednak niż przewidzianego przepisami prawa lub adekwatnymi normami, a w razie ich braku, nie niższego niż obiektywnie wymagany;

d) mogą zostać ujawnione, jeżeli obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych, lub gdy potrzeba ich ujawnienia wyniknęła w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym, a także gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z umów zawartych przez TRP

(np. z jednostkami akredytującymi).

9.5 Strona otrzymująca może ujawnić informacje poufne otrzymane od Strony ujawniającej tylko osobom spośród swoich pracowników, pracowników Spółek powiązanych, podwykonawców, konsultantów i agentów, które potrzebują ich do świadczenia usług w ramach umowy. Strona otrzymująca zobowiąże swoich pracowników i współpracowników do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej klauzuli poufności.

9.6 Wszystkie poufne informacje pozostają własnością Strony ujawniającej. Strona otrzymująca niniejszym zobowiązuje się natychmiast

a) zwrócić wszelkie informacje poufne, w tym wszystkie ich kopie, Stronie ujawniającej;

b) lub na wniosek Strony ujawniającej zniszczyć wszystkie informacje poufne, w tym wszystkie ich kopie i potwierdzić zniszczenie tych informacji poufnych Stronie ujawniającej na piśmie, w każdej chwili i na każde żądanie Strony ujawniającej, a także bez konieczności występowania z wnioskiem, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu łączącej Strony umowy.

9.7 Powyższe zobowiązanie do zwrotu lub zniszczenia nie dotyczy:

a) raportów i certyfikatów przygotowanych dla Klienta, które to dokumenty pozostają w posiadaniu Klienta oraz innych dokumentów, jeżeli zasadnym jest ich archiwizowanie w związku z umową lub do celów prawnopodatkowych. TRP jest uprawniona do sporządzenia kopii wyżej wskazanych dokumentów oraz raportów i certyfikatów oraz Informacji Poufnych, stanowiących podstawę przygotowania tych dokumentów, jako dowodu należytego wykonania umowy oraz dla ogólnych celów dokumentacyjnych dla swoich akt;

b) Informacji Poufnych, które są przechowywane na serwerach kopii zapasowych lub w analogowych systemach kopii zapasowych podczas wykonywania rutynowych kopii zapasowych danych w ramach normalnych procesów archiwizacji;

c) w zakresie sprzecznym z przepisami ustawowymi, wykonawczymi, nakazami właściwego sądu, organu administracyjnego lub nadzorczego lub organu akredytującego.

9.8 Zakaz ujawniania informacji poufnych obowiązuje przez cały okres trwania umowy, a także w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

 

10. Dane osobowe

10.1 TRP jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów, jego pracowników lub członków zespołu/personelu działającego na rzecz lub

w imieniu Klienta lub innych zgłoszonych przez Klienta osób na potrzeby wzajemnej współpracy Klienta i TRP,

w tym w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

10.2 W przypadku, gdy wykonanie umowy przez TRP będzie wymagało dostępu do danych osobowych pracowników Klienta lub jego członków zespołu/personelu działającego na rzecz lub w imieniu Klienta lub innych zgłoszonych przez Klienta osób, to Klient udostępni dane w takim zakresie w jakim jest to konieczne do wykonania umowy

i w jakim Klient jest uprawniony do ich udostępnienia.

10.3 Dane osobowe mogą być przekazywane przez TRP innym podmiotom wchodzącym w skład grupy TÜV Rheinland  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom współpracującym z TRP.

10.4 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 – Zasady ochrony danych osobowych do niniejszych Ogólnych Warunków Transakcyjnych, w tym niezbędne dla Klienta informacje dotyczące TRP występującego jako administratora danych osobowych.

 

11. Prawa autorskie

11.1 Wszystkie dokumenty sporządzone przez TRP w wyniku realizacji usługi, w szczególności: raporty, protokoły, ekspertyzy, wyniki badań, opracowania itp., pozostają własnością TRP jako ich twórcy. TRP zachowuje wyłączne prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian
i poprawek w dokumentacji powstałej w wyniku realizacji usługi. Jako właściciel praw autorskich, TRP może również przyznać innym prawo do korzystania z wyników świadczonych usług do użytkowania w celu określonym indywidualnie lub do wszystkich rodzajów użytkowania.

11.2 Klient otrzymuje niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z treści wyników usług wytworzonych w ramach Umowy, chyba że umownie uzgodniono inaczej. Klient może korzystać ze wszystkich dokumentów powstałych w wyniku realizacji usługi jedynie w kompletnej, nieskróconej formie i w sposób niewprowadzający w błąd co do przedmiotu i wyniku zrealizowanej usługi wyłącznie dla celu wskazanego w umowie lub zleceniu w szczególności w celu wykorzystania dokumentów jako dowodów przeprowadzonych audytów i podstaw do wydania decyzji.

11.3 Klient może przekazać dokumenty, o których mowa w pkt 11.1 osobom trzecim wyłącznie po zapłacie wynagrodzenia TRP. Przekazanie może dotyczyć tylko kompletu dokumentów, chyba że TRP wyrazi uprzednio pisemną zgodę na udostępnienie tylko części z nich.

11.4 Wykorzystanie dokumentów wymienionych w pkt. 11.1 do celów reklamowych lub marketingowych wymaga każdorazowego  uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TRP. Klient ponosi odpowiedzialność i zwalnia TRP
z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub reklamacje spowodowane publikacją lub powielaniem wyników usługi w celach promocyjnych.

11.5 TRP może cofnąć zgodę, o której mowa w pkt 11.4
w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania rozpowszechniania wyników usługi na własny koszt i, w miarę możliwości, do wycofania publikacji.

11.6 Zgoda TRP na rozpowszechnianie dokumentów nie upoważnia Klienta do używania logo TRP (znak towarowy UE 005871116) lub oznaczenia TRP jako reklamy referencyjnej.

11.7 Zasady korzystania z certyfikatów/ znaków certyfikacji reguluje pkt 15 niniejszych Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

 

12. Rękojmia

12.1 Jeżeli w ramach świadczenia usług TRP wykona dzieło, TRP jest odpowiedzialna względem Klienta za wady fizyczne i prawne tego dzieła (rękojmia), chyba że Strony wyłączą tą odpowiedzialność w umowie.

12.2 Jeżeli dzieło ma wadę, TRP przeprowadzi recertyfikację lub zapewni świadczenie nowej usługi według własnego wyboru. Jeżeli wybrane przez TRP działanie nie doprowadzi do usunięcia wady, Klient może złożyć oświadczenie

o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli TRP podejmowała już próbę recertyfikacji lub zapewniła świadczenie nowej usługi.

12.3 Klient zgłasza TRP wadę na piśmie.

12.4 Roszczenie Klienta z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku od dnia świadczenia TRP.

12.5 Poza roszczeniami, o których mowa w pkt 12 Klient nie ma prawa do żadnych dalszych roszczeń i praw

z tytułu wad, z wyjątkiem roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów. Odpowiedzialność za szkody i zwrot kosztów reguluje punkt 13 niniejszych Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

 

13. Odpowiedzialność TRP

13.1 TRP odpowiada w ramach umowy za działania umyślne i rażące niedbalstwo. W ramach odpowiedzialności kontraktowej, zakres odpowiedzialności TRP za wszelkie szkody spowodowane przez TRP i jego przedstawicieli prawnych, pracowników oraz pełnomocników ogranicza się do:

a) w przypadku umów o stałej wartości lub stałym wynagrodzeniu, dziesięciokrotności całkowitej wartości umowy lub wynagrodzenia;

b) w przypadku umów na usługi powtarzające się co roku, do wysokości uzgodnionego wynagrodzenia rocznego;

c) w przypadku umów, gdzie wynagrodzenie jest uzależnione od czasu i poniesionych kosztów, maksymalnie do 10.000,00 euro;

d) w przypadku umów ramowych, które przewidują możliwość składania pojedynczych zleceń, do kwoty równej trzykrotności wynagrodzenia za pojedyncze zlecenie, w wyniku którego wystąpiła szkoda.

Zakres odpowiedzialności TRP nie może jednak przekroczyć w każdym przypadku wyrządzenia szkody kwoty 100.000,00 euro.

13.2 Ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1 nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych umyślnie przez TRP, w przypadku udzielenia gwarancji jakościowej oraz zawinionych szkód na osobie.

13.3 O ile umownie nie uzgodniono inaczej na piśmie, TRP ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy tylko wobec Klienta. TRP nie ponosi odpowiedzialności za personel lub osoby trzecie udostępniane przez Klienta w ramach współdziałania z TRP w celu realizacji usług. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu w stosunku do osób trzecich ponosi Klient.

13.4 Okresy przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych wynikają z przepisów ustawowych.

13.5 Postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności TRP zawarte w niniejszym OWT mają odpowiednie zastosowanie do osobistej odpowiedzialności pracowników i przedstawicieli prawnych TRP oraz jej  pełnomocników.

 

14.  Rozwiązanie umowy

14.1 Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy niezależnie od powodów wypowiedzenia z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.

14.2 Klient może wypowiedzieć umowę niezależnie od powodów wypowiedzenia z okresem wypowiedzenia krótszym niż 3 miesiące wyłącznie z zachowaniem poniższych postanowień:

a) jeżeli Klient wypowiada umowę w terminie krótszym niż 3 miesiące, ale dłuższym niż 2 miesiące przed terminem realizacji kolejnej usługi w danym roku lub kolejnego etapu usługi objętego umową, jest zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej 50 % wynagrodzenia z tytułu świadczenia danej usługi lub kolejnego etapu usługi;

b) jeżeli Klient wypowiada umowę w terminie krótszym niż 2 miesiące przed terminem realizacji kolejnej usługi w danym roku lub kolejnego etapu usługi objętego umową, jest zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej pełnemu wynagrodzeniu

z tytułu świadczenia danej usługi lub kolejnego etapu danej usługi.

14.3 W przypadku ofert z „gwarancją ceny”, nie mają zastosowania zapisy pkt. 14.2. W takich przypadkach, w razie wypowiedzenia umowy przez Klienta, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz TRP kwoty odpowiadającej 1/3 wynagrodzenia z tytułu wykonania danej umowy.

14.4 TRP ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:

a) Klient nie poinformuje TRP niezwłocznie

o zmianach lub oznakach zmian w organizacji lub w przedmiocie usługi, które są istotne dla realizacji usługi;

b) Klient użyje certyfikatu / znaku certyfikacji niezgodnie z warunkami stosowania zapisanymi

w Warunkach Technicznych Certyfikacji Systemów Zarządzania/ Regulaminie certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby / dokumentach właściciela znaku;

c) Klient nie poinformuje TRP niezwłocznie

o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub o likwidacji;

d) Klient spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez TRP celem jej uiszczenia, wciąż nie dokonuje zapłaty;

e) Klient odmawia przyjęcia oferty zmienionej na skutek nieprzeprowadzenia usługi w terminie z winy Klienta.

14.5 W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, TRP zachowuje prawo do wynagrodzenia wynikającego z umowy łącznie ze wszystkimi świadczeniami spełnionymi do momentu wypowiedzenia umowy, a także prawo żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Klienta.

14.6 TRP ma prawo wstrzymać się z realizacją umowy, do momentu uregulowania przez Klienta zaległych płatności wraz z odsetkami.

14.7 W razie niemożliwości wykonania umowy lub niemożliwości wykonania jej w terminie z przyczyn zawinionych przez Klienta, TRP ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji

o przyczynie, o której mowa powyżej oraz żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

 

15. Certyfikaty/znaki certyfikacji

15.1 Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w oryginale lub kopii certyfikatu/ znaku certyfikacji.

15.2 Zasady używania certyfikatu/ znaku certyfikacji opisane są w Warunkach Technicznych Certyfikacji Systemów Zarządzania/ Regulaminie certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby/ dokumentach właściciela znaku.

15.3 Ważność certyfikatu/znaku certyfikacji wygasa, gdy:

a) upłynie okres jego ważności (podany w certyfikacie) i nie nastąpiło jego przedłużenie;

b) dojdzie do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy ogólnej bądź szczegółowej umowy wykonawczej, przy czym w przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania szczegółowej umowy wykonawczej wygasa certyfikat/znak certyfikacji, który został wydany Klientowi w ramach tej umowy, natomiast w przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy ogólnej wygasa ważność wszystkich certyfikatów oraz znaków certyfikacji wystawionych Klientowi;

c) jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów dla wyrobu, dla którego wydano certyfikat na znak zgodności, a Klient w terminie 6 miesięcy od zmiany nie dostosuje certyfikowanego wyrobu do zmienionych przepisów akredytacyjnych lub podstaw badań albo zmienionego charakteru użytkowania;

d) nastąpi cofnięcie przez TRP certyfikatu /znaku certyfikacji.

15.4 Z chwilą zaistnienia jednego z przypadków,

o których mowa w pkt 15.3 b)-d) Klient nie jest uprawniony do korzystania z certyfikatu / znaku certyfikacji i jest zobowiązany zwrócić TRP oryginały certyfikatu w terminie zakreślonym przez TRP.

15.5 W razie niezwrócenia certyfikatu w zakreślonym przez TRP terminie, a także w przypadku korzystania przez Klienta z certyfikatu / znaku certyfikacji wbrew zakazowi wyrażonemu w pkt 15.4, jak również w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek zmian w oryginale lub kopii certyfikatu / znaku certyfikacji, Klient zapłaci TRP karę umowną w wysokości 10.000 zł z tytułu każdorazowego naruszenia. TRP przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 

16. Kontrola eksportu

16.1 Przekazując świadczone przez TRP usługi lub ich część podmiotom trzecim, w tym mającym siedzibę za granicą Klient musi przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu.

16.2 Wykonanie umowy z Klientem będzie możliwe jeżeli nie istnieją przeszkody do jej realizacji wynikające z krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa dotyczących handlu zagranicznego, nałożonych sankcji lub embarga.

 

17. Siła wyższa

17.1 Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane nadzwyczajnym zdarzeniem o charakterze zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i do zapobieżenia, w tym przewidzenia i zapobieżenia jego skutkom („Siła Wyższa”). W przypadku braku dowodu przeciwnego, takimi zdarzeniami są w szczególności (i) pandemia, epidemia, wojna, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny lub cybernetyczny, klęska żywiołowa i działania sił przyrody (powódź, pożar, trzęsienie ziemi), sankcje gospodarcze, embargo, masowa awaria systemu telekomunikacyjnego, informatycznego lub energetycznego lub inne tego rodzaju zdarzenie, a także (ii) działania organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji publicznych, w tym te podejmowane
w celu zwalczania wyżej wskazanych zdarzeń, na przykład poprzez: ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemicznego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, wprowadzenie zakazu przemieszczania się lub ograniczenie w przemieszczaniu osób lub towarów spowodowane zamknięciem granic, wprowadzenie blokad komunikacyjnych, nałożenie kwarantanny na osoby lub objęcie kwarantanną określonych miejsc lub rzeczy, w tym przedsiębiorstw, wprowadzenie ograniczeń lub zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

17.2 Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie spowodowane działaniami organów państwowych
i samorządowych oraz innych instytucji publicznych podejmowanymi w celu zwalczania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ich skutkami, takimi jak: (i) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemicznego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, (ii) zakaz przemieszczania się lub ograniczenie w przemieszczaniu osób lub towarów spowodowane zamknięciem granic, blokadami komunikacyjnymi, kwarantanną nałożoną na osoby lub objęcie kwarantanną określonych miejsc lub rzeczy, w tym przedsiębiorstw, (iii) ograniczenia lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, (iv) zatory płatnicze spowodowane powyższymi okolicznościami.

17.3 Siła Wyższa wskazana w pkt 17.1 powyżej i przyczyny wskazane w pkt 17.2 powyżej są dalej odrębnie zwane „Zdarzeniem” lub łącznie „Zdarzeniami”.

17.4 Strona nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z pkt 17.1 i 17.2 powyżej, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane Zdarzeniem. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje odpowiedzialność za niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie,  odpowiedzialność odszkodowawczą oraz z tytułu kar umownych.

17.5 W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania umowy przez stronę, która je przerwała, druga strona może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań.

17.6 W przypadku braku możliwości wykonania lub należytego wykonania umowy z powodu wystąpienia Zdarzeń, a także w przypadku pojawienia się takiego ryzyka z powodu wystąpienia Zdarzenia o którym mowa w pkt 17.2 powyżej, Strona dotknięta wystąpieniem Zdarzenia bez zbędnej zwłoki zawiadomi drugą Stronę umowy o:

a) braku możliwości prawidłowej realizacji umowy lub o powstaniu takiego ryzyka, wraz z podaniem przyczyny,

b) wpływie tej przyczyny na wykonanie umowy, oraz,

c) o ile to możliwe strona ta wskaże nowy termin wykonania umowy,

d) oraz jeśli do tego dojdzie, o ustaniu tej przyczyny.

17.7 W czasie trwania Zdarzenia, termin wykonania umowy zostanie odroczony co najmniej o okres trwania Zdarzenia

i jego skutków.

17.8 O ile strony nie postanowią inaczej, każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli czas trwania Siły Wyższej przekroczy 120 dni liczone od dnia zawiadomienia drugiej strony o którym mowa

w pkt 17.6 powyżej.

 

18. Pozostałe postanowienia

18.1 Wszelkie poprawki i uzupełnienia umowy oraz oświadczenia w ramach umowy muszą dla swojej ważności zostać sporządzone w formie pisemnej, chyba, że Strony wyraźnie postanowiły inaczej.

18.2 Gdyby jedno lub kilka postanowień Ogólnych Warunków Transakcyjnych lub łączącej Strony umowy okazało się być lub stało się nieważne, Strony zastąpią te postanowienia zapisami zgodnymi z prawem, możliwie jak najbliższymi treści postanowienia nieważnego. Takie nieważne postanowienia nie wpływają na ważność Ogólnych Warunków Transakcyjnych ani umowy.

18.3 W przypadku, gdyby postanowienia poszczególnych umów zawartych z Klientami zawierały postanowienia niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Transakcyjnymi postanowienia tych umów zachowują pierwszeństwo.

18.4 Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z łączącej Strony umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę TRP. Sąd będzie stosował polskie prawo.

18.5 Umowa łącząca Strony podlega polskiemu prawu materialnemu z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja Narodów Zjednoczonych o sprzedaży towarów).

 

 

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Transakcyjnych

– Zasady ochrony danych osobowych

 

Klauzula informacyjna

 

Danymi osobowymi Klienta, jego pracowników lub członków zespołu/personelu działającego na rzecz lub

w imieniu Klienta lub innych zgłoszonych przez Klienta osób również usługobiorców Klienta, do których przetwarzania TRP jest uprawniony, są w szczególności: dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy lub usługi zlecenia, np. przygotowania oferty,  wystawiania zaświadczeń lub certyfikatów, dokumentowania działań audytowych, prowadzenia dokumentacji projektowej i wszelkie inne dane osobowe konieczne do realizacji umowy lub usługi.

Czyniąc zadość nałożonym na Administratora obowiązkom informacyjnym, Administrator jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, podaje:

Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje, że:

a) Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

41-800 przy ulicy Wolności 347, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000081930, REGON: 010422615.

b) Źródło danych (jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą): Dane pozyskaliśmy od Klienta, usługodawcy lub innego podmiotu współpracującego w związku

z realizacją umowy lub realizacji zleconej usługi lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Dane mogliśmy pozyskać  również ze źródeł powszechnie dostępnych lub upublicznionych na stronach internetowych.

c) Inspektor ochrony danych:

Adam Piątek, ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, e-mail: inspektor-do@pl.tuv.com

d) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

i. na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, jeśli osoba wyrazi odrębną zgodę,

ii. na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia kontaktów handlowych, w celach marketingowych,

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności

– przez czas trwania postępowań, przekazywanie danych w celu obsługi technicznej, informatycznej, statystycznej oraz w celu prowadzenia i utrzymania dokumentacji audytowej wynikającej z obowiązków wobec jednostek akredytujących,  

iii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z umowy, w celu realizacji umowy lub działań zmierzających do jej zawarcia również

w celu oceny wiarygodności płatniczej,    

iv. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji wykonania obowiązków prawnych,

w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów.

e) Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w ramach realizowanej umowy oraz spółki należące do grupy TÜV Rheinland lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

f) Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ale mogą być przetwarzane w ramach grupy TÜV Rheinland będącą organizacją o charakterze międzynarodowym z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z art. 46 RODO.

g) Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane w powyższych celach do czasu ustania powyższych celów, przez okres trwania umowy do czasu zakończenia jej realizacji lub odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

h) Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, realizowane są następujące prawa:

i. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

ii. prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),

iii. prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)

v. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),

vi. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

viii. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem realizacji umowy lub usługi, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej realizacji.

j) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.